Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat


www.bodokatalin.com

Az adatok kezelésével összefüggésben Bodó Katalin egyéni vállalkozó továbbiakban, mint Szolgáltató/adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.bodokatalin.com (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ön, mint Felhasználó a Weboldal használatával hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.

Adatkezelő, adatfeldolgozó elérhetőségei ________________________________________

Adatkezelő: Bodó Katalin (e. v.)

Székhely: 1115, Budapest, Fraknó utca 20/B

Adószám: 66483117-1-43

Email cím: info@bodokatalin.com

Bevezetés ___________________________________________________________

Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet); 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) szóló törvények alapján kell értelmezni.

A szolgáltatást igénybe vevő kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak, értelmezésük ______________________________

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 3 jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.

Adatkezelés elvei, jogalapja ________________________________________________

 1. A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 2. A Felhasználó a hozzájárulást a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások vonatkozásában azok megrendelésével adja meg.
 3. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel -, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
 4. Szolgáltató a tevékenysége és az adatkezelése során tudomására jutott különleges adatot a 2011. CXII. törvény 5.§ (2) törvényben meghatározottak szerint kezeli, amennyiben az adatkezeléshez az érintett a szerződéskötést követően írásban hozzájárul.
 5. A könyvelő, mint adatfeldolgozó, az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Kezelt adatok köre _____________________________________________________

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. A Weblapon közölt elérhetőségek valamelyikén történő megkeresést követően kezelt adatok köre: név, email cím és/vagy telefonszám, lefoglalt időpont. Az Adatvédelmi Nyilatkozat írásos elfogadására szerződéskötéskor, az első személyes találkozáskor kerül sor. A Szolgáltatásokra történő megrendelés mindenkor szükséges feltétele az alábbi adatok kezeléséhez adott hozzájárulás: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím, irányítószám (számlázási adatok).

Az adatkezelés célja _____________________________________________________

Időpontfoglalás a Weblapon feltüntetett elérhetőségeken keresztül, pszichológiai tanácsadás igénylése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama _________________________________________________

Az adatkezelés időtartamáról az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény az irányadó.

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre ___________________________________

Az adatokat elsődlegesen a Weblap tulajdonosa jogosult megismerni. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Felhasználó jogai ______________________________________________________

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére. Kérhető az adatok zárolása, a zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni (adathordozhatósághoz való jog).

A Weblap üzemeltetője a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Weblap üzemeltetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Weblap üzemeltetőjéhez fordulhat.

Biztonság ___________________________________________________________

A Weblap üzemeltetője kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.