Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


Jelen általános szerződési feltételek - a továbbiakban: "ÁSZF" - Bodó Katalin egyéni vállalkozó - a továbbiakban: "Szolgáltató" - által a www.bodokatalin.com honlapon hirdetett és ezekhez tartozó személyes szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás) - a továbbiakban: "Szolgáltatások" - igénybevételének feltételeit szabályozzák.


1. Szolgáltató:

Név: Bodó Katalin (e. v.)

Székhely: 1115 Budapest, Fraknó utca 20/B.

Adószám: 66483117-1-43

Email cím: info@bodokatalin.com

Telefonszám: +36-70/588-23-65

2. Szolgáltatás leírása:

A Szolgáltató személyes pszichológiai tanácsadást nyújt az Ügyfélnek, melyet a Pszichológusok Etikai Kódexe által javasolt etikai elvek betartásával végez. A Szolgáltatás célja az Ügyfél mentális egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése.

3. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót személyes pszichológiai konzultáció tartásával. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Bodó Katalin pszichológus, egyéni vállalkozó.

4. A szerződés létrejötte:

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő - a továbbiakban együtt: "Szerződő Felek" - között a Megrendelő által a www.bodokatalin.com weboldalon 'Kapcsolat' aloldalán található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a megadott telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétellel jön létre. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

5. Jelentkezés visszaigazolása:

A Szolgáltató a beérkezett kéréseket, kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa. Az elfogadott kérések elektronikus levélben (emailben) illetve szóbeli megállapodás (telefonos kapcsolatfelvétel esetén) kerülnek visszaigazolásra.

6. A felek (pszichológus és kliens) kapcsolattartása:

A sikeres kapcsolat felvételt követően a konzultáció pontos helyszíne és annak időpontja elektronikus levélben, illetve telefonbeszélgetés során pontosításra kerül. Ezt követően a konzultációk az első alkalommal leegyeztetett időpontban, hosszban és időpontokban folynak tovább.

7. A konzultációs folyamat hossza:

Az első alkalmat követően a pszichológus a felek megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról, amit később szükség esetén közösen tudnak módosítani az igényeknek megfelelően.

8. A konzultáció helyszíne és időpontja:

A konzultációk során a kliens a pszichológus által a tájékoztatás szerint megadott helyszínen dolgozik együtt, a konzultációk időpontjáról pedig minden egyes alkalommal megállapodnak egymással.

9.Lemondási feltételek:

A kliens konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy jelezze a pszichológusánál. Az elmaradt konzultáció lehetőség és igény szerint pótolható, a konzultációt végző pszichológussal való egyeztetés alapján. A 24 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles megtéríteni a konzultáció díjából 3000 Ft-ot a következő alkalommal.

10. A részvételi díj:

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a Weblapon feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és személyesen, a konzultációk során készpénzben kerül kiegyenlítésre.

12. Kártérítési felelősség:

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13. Teljességi záradék:

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya:

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.